Álláshiredetés - Adminisztrátor

 

ANUNȚ CONCURS ADMINISTRATOR PATRIMONIU

Școala Gimnazială „Vaskertes”, cu sediul în Municipiul Gheorgheni, strada Kossuth Lajos nr. 2, județul Harghita, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante pe perioadă nedeterminată de:

-    Administrator patrimoniu: 1 post

conform HG 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Concursul se va desfășura astfel:

-Proba scrisă în data de 16 decembrie 2022 ora 10,00

-Proba interviu în data de 16 decembrie 2022 ora 12,00

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență – îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare ptr. funcția de inginer/subinginer sau economist;
 • Competenţe digitale (Word, Excel ) și cunoștințe de accesare a platformei SICAP;
 • Disponibilitate la program flexibil de lucru;
 • Posesia permisului de conducere categoria B;
 • Disponibilitate pentru desfăşurarea de activităţi în week-end;
 • Abilităţi de comunicare, relaţionare și coordonare a echipelor;
 • Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
 • Cunoştinţe în domeniul SSM şi PSI;
 • Spirit organizatoric;
 • Capaciatatea de gestionare a timpului si a priorităților.

Constituie un avantaj posesia unei mașini de proprietate personală.

Dosarul va conține :

 1. cererea de înscriere la concurs adresată directorului Școlii Gimnaziale ”Vaskertes” Gheorgheni
 2. copia actului de identitate
 3. curriculum vitae
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
 5. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului
 6. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 7. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 8 decembrie 2022 ora 12, la sediul Școlii Gimnaziale ”Vaskertes”, str Kossuth Lajos nr. 2.

Detaliile privind tematica și bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul unității și mai jos.

CONCURSUL VA CONSTA ÎN URMĂTOARELE ETAPE:

– selecția dosarelor

– proba scrisă – 100 de puncte

– interviu – 100 de puncte

Candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor două probe. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

 

Relații suplimentare la sediul Școlii Gimnaziale ”Vaskertes” Gheorgheni, persoana de contact: Vargyas Ágnes, sau la nr. telefon 0266 362075.

 

Bibliografia de concurs

pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu

 

 1. LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;
 2. OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările si completările ulterioare;
 3. U.G nr. 96/ 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore,cu modificările si completările ulterioare;
 4. HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;
 5. HG nr.276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 6. F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 7. F.P nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările si completările ulterioare;
 8. LEGEA nr.1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare;
 9. ORDIN nr.4183/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar - Capitolul III: Compartimentul administrative
 10. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare -Capitolul V : Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca
 11. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ;
 12. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare- secțiunea VI .
2016-2020 Vaskertes Általános Iskola. Az oldalt szerkeszti a H A R D I N F O