ANUNȚ CONCURS MUNCITOR

Școala Gimnazială „Vaskertes”, cu sediul în Municipiul Gheorgheni, strada Kossuth Lajos nr. 2, județul Harghita, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante pe perioadă nedeterminată de:

-    Muncitor : 1 post / 8 ore

conform HG 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare,

la structura arondată unității de învățământ -Grădinița cu Program Prelungit “Csillagszem”.

Concursul se va desfășura astfel:

-Proba scrisă în data de 26 septembrie 2022 ora 11,00

-Proba interviu în data de 26 septembrie 2022 ora 13,00

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Studii medii
 • Vechime – nu e cazul
 • Disponibilitate la program flexibil
 • Capabilitate la muncă fizică Dosarul va conține :
  1. cererea de înscriere la concurs adresată directorului Școlii Gimnaziale ”Vaskertes” Gheorgheni
  2. copia actului de identitate
  3. curriculum vitae
  4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
  5. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 16 septembrie 2022 ora 12, la sediul Școlii Gimnaziale ”Vaskertes”, str Kossuth Lajos nr 2.

Bibliografie și tematică concurs:

 1. OMEC nr. 5447 din 31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului –cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ

preuniversitar (ROFUIP) – Titlul IV Personalul unităților de învățământ –Capitolul III – Personalul nedidactic

 1. Legea sănătății și securității în muncă 319/2006 cu modificările și completările ulterioare Capitorul IV – Obligaţiile lucrătorilor;
 2. Legea 53/2003 actualizata: Codul muncii ,,Răspunderea disciplinară” (147-148)
 3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (Art 21-22)
 4. Fișa postului muncitor de întreținere
 5. Calcule simple vizând executarea unor lucrări de tâmplărie,zugrăvire-vopsire-faianțare

Relații suplimentare la sediul Școlii Gimnaziale ”Vaskertes” Gheorgheni, persoana de contact: Vargyas Ágnes, sau la nr. telefon 0266 362075.

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS

 

 1. OMEC nr. 5447 din 31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului –cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) – Titlul IV Personalul unităților de învățământ – Capitolul III – Personalul nedidactic
 2. Legea sănătății și securității în muncă 319/2006 cu modificările și completările ulterioare Capitorul IV – Obligaţiile lucrătorilor;
 3. Legea 53/2003 actualizata: Codul muncii ,,Răspunderea disciplinară” (147-148)
 4. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (Art 21-22)
 5. Fișa postului muncitor de întreținere

ROFUIP-5447

OMEC nr. 5447 din 31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) – Titlul IV Personalul

unităților de învățământ – Capitolul III – Personalul nedidactic

CAPITOLUL III: Personalul nedidactic Art. 48

 • Personalul nedidactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile.
 • Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o unitate de învăţământ sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului. (3)Angajarea personalului nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se face de către director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin încheierea contractului individual de muncă.

Art. 49

 • Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de patrimoniu.
 • Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de patrimoniu potrivit nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de către directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ.
 • Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de

îngrijire. În funcţie de nevoile unităţii, directorul poate solicita administratorului de

patrimoniu schimbarea acestor sectoare.

 • Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât cele necesare unităţii de învăţământ.
 • Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească,

în limita competenţelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unităţii de învăţământ, în vederea asigurării securităţii preşcolarilor/elevilor/personalului din unitate.

2-Legea sanatatii-319

Legea sănătății și securității în muncă 319/2006 cu modificările și completările ulterioare

CAPITOLUL IV

Obligatiile lucratorilor

Art. 22. - Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.

Art. 23. - (1) In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute la Art. 22, lucratorii au urmatoarele obligatii:

 1. sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
 2. sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
 3. sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
 4. sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
 5. sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
 6. sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
 7. sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

 1. sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
 2. sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii

(2) Obligatiile prevazute la alin. (1) se aplica, dupa caz, si celorlalti participanti la procesul de munca, potrivit activitatilor pe care acestia le desfasoara.

Legea 253 – Codul Muncii

Titlul XI – Răspunderea disciplinară

 

Art. 247 (1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.

(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Art. 248 (1) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:

 1. avertismentul scris;
 2. retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
 3. reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
 4. reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
 5. desfacerea disciplinara a contractului individual de
 • In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta.
 • Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa.

Legea-307-privind apararea impotriva incendiilor

Articolul 21

Utilizatorul are următoarele obligații principale:

 1. să cunoască și să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de administrator, conducătorul instituției, proprietar, producător sau importator, după caz;
 2. să întrețină și să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziție de administrator, conducătorul instituției, proprietar, producător sau importator;
 3. să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfășoară;
 4. să aducă la cunoștința administratorului, conducătorului instituției sau proprietarului, după caz, orice defecțiune tehnică ori altă situație care constituie pericol de incendiu.

Articolul 22

Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligații principale:

 1. să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință, sub orice formă, de administrator sau de conducătorul instituției, după caz;
 2. să utilizeze substanțele periculoase, instalațiile, utilajele, mașinile, aparatura și echipamentele, potrivit instrucțiunilor tehnice, precum și celor date de administrator sau de conducătorul instituției, după caz;
 3. să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și instalațiilor de apărare împotriva incendiilor;
 4. să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a

normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situații stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum și orice defecțiune sesizată la sistemele și instalațiile de apărare împotriva incendiilor;

 1. să coopereze cu salariații desemnați de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
 2. să acționeze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariției oricărui pericol iminent de incendiu;
 3. să furnizeze persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunoștință, referitoare la producerea incendiilor.

FISA POSTULUI MUNCITOR INTRETINERE

 

 

 1. Identificarea postului
  1. Numele şi prenumele titularului:
  2. Denumirea postului: MUNCITOR ÎNTREŢINERE
  3. Compartiment: personal nedidactic
  4. Nivelul postului: de execuţie
   1. conducere/ coordonare:
   2. execuţie:
  5. Relaţiile:
   1. Ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate): director, administrator patrimoniu;
   2. Funcţionale (colaborare, pe orizontală): colaborează cu întreg personalul instituţiei (didactic, didactic auxiliar, nedidactic);
   3. Reprezentare (colaborare, consultanţă): -
  6. Specificaţiile postului
   1. Nivelul de studii: studii generale/ medii;
   2. Calificările/ specializările necesare:
   3. Competenţele postului:

Capacitate de lucru în mod individual şi în echipă; Rezistenţă fizică şi psihică ;

Onestitate, spirit de ordine, viteză de reacţie;

 1. Experienţa de lucru necesară (vechimea în specialitate cerută de post) -
 • Descrierea postului
  1. Scopul general al postului:

Executarea de operaţiuni şi lucrări care vizează tâmplăria si mobilierul din unitate, întreţinerea spațiilor de învăţare şi cazare, în scopul funcţionării acestora în condiţii optime. Intretinerea curtii exterioare.

 1. Obiectivele postului:

Obiectiv general: asigurarea functionalitatii spatiilor, instalatiilor si aparatelor din unitate

Obiectiv specific: intretinerea edificiului scolii (interior, exterior) si repararea defectiunilor

 1. Descrierea sarcinilor/ atribuţiilor/ activităţilor postului:

Execută lucrări de reparaţii la instalaţia sanitară, tâmplărie şi alte activităţi gospodăreşti (uşi, geamuri şi mobilierul unităţii), la cererea administratorului, lucrări ce formează obiectul meseriei pentru care este angajat, cu respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI;

Răspunde de buna funcţionare a obiectelor şi echipamentelor pe care le deţine şi nu are voie să înstrăineze obiecte de inventar aflate în gestiunea instituţiei;

Urmăreşte permanent şi remediază ori de câte ori este cazul toate defecţiunile apărute atat interior cat si exterior;

Participa la igienizarea claselor, holurilor si grupurilor sanitare, prin lucrari de zugravire-vopsire si eventual completeaza placajele de faianta, acolo unde este cazul; Respectă orele de program evitând întârzierile şi plecările din timpul orelor de serviciu;

Se interzice venirea în stare de ebrietate sau consumarea băuturilor alcoolice în unitate, precum şi folosirea unui limbaj vulgar;

Îşi însuşeşte şi respectă legislaţia specifică activităţii proprii;

Primeşte şi soluţionează şi alte sarcini trasate de conducerea instituţiei, pe linie ierarhică, în limita competenţelor profesionale pe care le are.

 1. Descrierea responsabilităţilor postului:
  1. Privind relaţiile interpersonale / comunicarea :

Stabileşte şi menţine relaţii profesionale cu întreg personalul instituţiei şi are o atitudine politicoasă;

Răspunde de corectitudinea şi promptitudinea cu care furnizează informaţiile din domeniul său de activitate;

 1. Faţă de echipamentul din dotare :

Respectă procedurile interne legate de utilizarea şi păstrarea în bună funcţionare a echipamentului din dotare;

Răspunde de informarea imediată a administratorului privind orice defecţiune în funcţionarea corespunzătoare a instalaţiilor;

 1. Privind securitatea şi sănătatea muncii:

Îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

Îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea, instruirea şi recomandările angajatorului, pe linie ierarhică, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire atât propria persoană cât şi alte persoane (copii/adulţi) care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul activităţii;

Cunoaşte modalităţile de acordare a primului ajutor;

 1. Privind regulamentele / procedurile de lucru:

Cunoaşte şi respectă conţinutul documentelor relevante pentru munca sa: Regulamentul intern, Codul etic şi procedurile de lucru specifice; Păstrează confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor de serviciu;

Respectă principiile care stau la baza activităţii instituţiei şi regulile deontologice;

 1. Condiţiile de lucru ale postului :
  1. Programul de lucru: 8 ore/zi, 40 de ore pe săptămână;
  2. Program orar zilnic 00-15.00
  3. Condiţiile materiale (deplasări, condiţii ambientale, costum sau uniformă obligatorie, după caz) ; poartă obligatoriu echipament de protecţie; îşi desfăşoară activitatea în interior/exterior;
 2. Indicatori de performanţă :

Modul de îndeplinire cantitativă şi calitativă a sarcinilor; Modul de răspuns la alte solicitări decât cele curente;

 1. Perioada de evaluare a performanţelor (1 an): anual
 2. Raspunderea disciplinara:

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi/ sau sancţionarea disiciplinară, conform prevederilor legii.

2023 Vaskertes Általános Iskola. Az oldalt szerkeszti a H A R D I N F O